Posts

Showing posts from May 14, 2012

www.ongoionline.net

Published on Friday, 13 April 2012 06:57


Written by Ric Lait

Tông đồ của việc cầu nguyện cho ơn gọi và Cha của trẻ mồ côi và người nghèo.Thánh Hannibal Maria Di Francia sinh tại Mê-xi-na, ở Ý, ngày 5/7/1851. Thánh chỉ mới 15 tuổi khi nhận được “ mạc khải Hãy cầu xin” trong lúc cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa : Thánh cảm nhận cách sâu xa rằng ơn gọi trong Giáo Hội chỉ đến qua lời cầu nguyện. Sau đó, Thánh thấy Chúa Giê su đã truyền chúng ta cầu nguyện như vậy trong Phúc Âm khi Ngài nói: “ Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. (Mt 9:38, Lc 10:2).

Những lời này trở nên sự thấu hiểu nền tảng, và Thánh đã dâng hiến trọn đời mình cho sự thấu hiểu này. Cùng với việc trở nên một linh mục ( 16/03/1878), thánh dấn thân cứu giúp đời sống luân lý và thiêng liêng của những người nghèo nhất thành phố mình. Một trong những đặc điểm của cuộc đời Thánh là tình yêu thương bao la của Thánh đối với người nghèo và trẻ mồ côi.

Để thực hiện những lý tưởng tông đồ của mình trong Giáo Hội và t…